Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Exellenze

Artikel 1: Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, op alle adviezen, op alle diensten, onlinecursussen en op alle publicaties/rapporten door Exellenze/Exellenze academie verricht of uitgegeven.

Exellenze   

Mr. J. Burgerlaan 8

4797 CX Willemstad Nb

KvK nr.: 60734795

Artikel 2: Opdrachtgever en overeenkomst

 1. Exellenze verricht uitsluitend haar werkzaamheden overeenkomstig deze algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De werkzaamheden worden verricht nadat Exellenze hiertoe een schriftelijke overeenkomst gesloten heeft, dan wel nadat zij door haar opdrachtgever hiertoe schriftelijk gemachtigd is.
 2. Onder ‘opdrachtgever’ wordt verstaan de (rechts-)persoon welke met Exellenze een overeenkomst aangaat tot:
 • Het verrichten van interim-management activiteiten.
 • Het geven van (executive) coaching.
 • Procesmanagement en hieruit voortvloeiend het geven van organisatie-, bedrijfskundige-, adviezen.
 • Het ontwikkelen en geven van trainingen en workshops.
 • Het verlenen van diensten in het algemeen, in de ruimste zin van het woord.
 • Het verkopen van een onlinecursus.
 1. Exellenze is nimmer tot acceptatie van een opdracht verplicht. Indien acceptatie door de opdrachtgever afwijkt van de offerte, komt de opdracht pas tot stand indien en voor zover Exellenze met deze afwijking heeft ingestemd.

4.Opdrachtgever en Exellenze komen overeen dat:

 1. Partijen uitsluitend met elkaar wensen te contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW;
 2. Partijen uitdrukkelijk niet beogen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. BW
 3. Partijen ervoor kiezen om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655), buiten toepassing te laten en daartoe deze overeenkomst opstellen en ondertekenen voordat uitbetaling plaatsvindt;

Artikel 3: Informatieverschaffing en volmacht

 1. Door middel van het verstrekken van een opdracht verplicht de opdrachtgever zich alle, redelijkerwijs in het kader van de betreffende opdracht benodigde, informatie aan Exellenze zonder beperking te verschaffen.
 2. De opdracht omvat de onbeperkte volmacht aan Exellenze om te doen wat naar het oordeel van Exellenze in het kader van de opdracht wenselijk en/of noodzakelijk is.
 3. Hieronder moet tevens worden verstaan het inschakelen van derden indien de opdracht dit vereist. Kosten dezes zullen, na voorafgaande goedkeuring door de opdrachtgever, aan opdrachtgever worden doorberekend tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 4: Verantwoording en geheimhouding

 1. Bij overeenkomst kan worden bepaald dat Exellenze op vastgestelde tijden verantwoording aflegt over de tot dan verrichte werkzaamheden. Op verzoek van de opdrachtgever zal tussentijds bericht van de stand van zaken worden gegeven.
 2. Exellenze is tot geheimhouding verplicht van al hetgeen haar van de opdrachtgever ter kennis komt, behoudens ten opzichte van die derden die door Exellenze voor de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht zijn ingeschakeld.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

 1. Exellenze is niet aansprakelijk voor welke schade of andere negatieve gevolgen dan ook, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie die de opdrachtgever zou kunnen ondervinden ten gevolge van de diensten door Exellenze verricht.
 2. De aansprakelijkheid van Exellenze voor de door de opdrachtgever ten gevolge van het handelen van Exellenze veroorzaakte schade is te allen tijde beperkt tot de door de opdrachtgever op grond van de overeenkomst verschuldigde bedragen. Te allen tijde moet in onderhavig geval de opdrachtgever per aangetekend schrijven Exellenze aansprakelijk stellen.

Artikel 6: Betalings voorwaarden

 1. Voor coachings afspraken die 48 uur van tevoren worden geannuleerd, wordt 50%, bij 24 uur 75% en bij minder dan 12 uur 100% in rekening gebracht.
 2. Bij annulering door opdrachtgever van trainingen en aanverwante werkzaamheden binnen 5 dagen voor de aanvang van de betreffende activiteiten, dient opdrachtgever100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom te voldoen en bij annulering langer dan 5 dagen van tevoren dient opdrachtgever 100% van de tot dan gemaakte uren/werkzaamheden te voldoen.
 3. De betaling van de door Exellenze aan de opdrachtgever gezonden rekeningen dient steeds zonder korting of schuldvergelijking te geschieden, in dier voege dat binnen 14 dagen na facturering het verschuldigde bedrag middels bijschrijving op haar bankrekening is ontvangen, zulks tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het totale aan Exellenze verschuldigde bedrag zonder sommatie of ingebrekestelling – ongeacht eerder gemaakte termijnafspraken met betrekking tot de betaling – terstond opeisbaar, zulks verhoogd met vertragingsrente van 1% per maand vanaf de vervaldatum over het bruto factuurbedrag tot aan het tijdstip van algehele voldoening, onverminderd het recht van Exellenze de uitvoering van haar dienstenpakket onmiddellijk te beëindigen, zulks zonder welke gehoudenheid van de zijde van Exellenze dan ook tot welke vergoeding dan ook jegens de opdrachtgever.
 5. Indien Exellenze besluit tot incasso- en/of andere rechtsmaatregelen, komen alle daaraan verbonden kosten, zowel in als buiten rechte, voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen alsdan minimaal 15% van de brutofactuurwaarde.
 6. Exellenze heeft het retentierecht op alle zich onder haar bevindende gegevens, papieren en andere zaken, tot aan het moment van de algehele voldoening.

Artikel 7: Intellectueel eigendom

 1. Exellenze is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar aan opdrachtgever of gecoachte verstrekte gebruikte producten en informatiemateriaal.
 2. Opdrachtgever en/of gecoachte mag/mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Exellenze geen gebruik maken van deze producten, waarop Exellenze rechthebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van de afgesproken opdracht.

Artikel 8: Deelname online cursus

8.1.Voorwaarden:

 1. In de onlinecursus deelt eXellenze kennis, ervaring en werkmateriaal. Het succes van het programma en de onlinecursus is afhankelijk van je eigen inspanningen. eXellenze kan niet garanderen dat jouw bedrijf een succes wordt en je omzet vergroot.
 2. Coachings gesprekken voortkomend uit de onlinecursus kun je uiterlijk 24 uur van tevoren afzeggen en een nieuwe afspraak inplannen. Een nieuwe afspraak moet altijd binnen de duur van het programma/onlinecursus plaatsvinden. Als het gesprek binnen 24 uur voor de afspraak afgezegd wordt, vervalt het coachings gesprek en kan deze niet ingehaald worden.

8.2.Annulering:

 1. Bij het aanschaffen van een onlineproduct of dienst waarbij de levering al tijdens de bedenktijd van 14 dagen plaats vindt, zie je vanaf het moment dat de cursus/coaching/training start af van het herroepingsrecht. De onlinecursus is gestart op het moment dat de eerste les of module online staat en je de inloggegevens hiervoor hebt ontvangen.
 2. eXellenze en jij komen hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

8.3.Kosten en betaling:

 1. De prijzen zijn altijd exclusief btw.
 2. De kosten van de online cursus wordt altijd vooraf voldaan.
 3. Aanbiedingen, prijzen of offertes zijn altijd vrijblijvend en gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes.

8.4.Intellectueel eigendom:

 1. Op de teksten, materialen van de onlinecursus bezit eXellenze de intellectueel eigendomsrechten. Tijdens en na het deelnemen aan een van de activiteiten van het programma mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is gegeven.
 2. Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is gegeven.

8.5.Toegankelijkheid:

 1. eXellenze streeft ernaar de materialen van de cursus zo lang mogelijk online voor de deelnemers toegankelijk te houden, maar kan dit niet garanderen. Als de materialen worden verwijderd of verhuizen naar een andere URL, dan wordt je drie maanden van tevoren op de hoogte gebracht. Dit bericht wordt verstuurd naar het laatste emailadres dat bij eXellenze bekend is.
 2. Het doorgeven van een nieuw emailadres is jouw eigen verantwoordelijkheid.

8.6.Klachten:

 1. Mocht je ontevreden zijn over de cursus dan kun je dit via een mail laten weten. In de mail omschrijf je duidelijk en uitgebreid de klacht. Je ontvangt dan een reactie en als de klacht gegrond is wordt deze hersteld. Een klacht die niet duidelijk omschreven is, wordt niet in behandeling genomen.
 2. Klachten dienen uiterlijk binnen 14 dagen na het volgen van een bepaald programmaonderdeel gemeld worden. Indien je de klacht later meldt, vervalt je recht op herstel of vervanging.

8.7.Aansprakelijkheid:

 1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van eXellenze wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief btw.
 2. De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc., is uitgesloten.
 3. In geval van een toerekenbare tekortkoming wordt eXellenze eerst schriftelijk in gebreke gesteld. Dit met een redelijke termijn, zodat eXellenze de tijd heeft om de verplichtingen na te komen of eventuele fouten/schade te herstellen of op te heffen.

8.8.Privacy:

 1. eXellenze neemt de privacy serieus en gebruikt jouw persoonsgegevens alleen in het kader van de eigen dienstverlening.

Artikel 9: Geschillen

 1. Bij eventuele geschillen heeft eXellenze de intentie om eerst het geschil onderling op te lossen.
 2. Indien we er onderling niet uitkomen, wordt het geschil voorgelegd aan de rechter van de statutaire vestigingsplaats van eXellenze.

Artikel 10: Nederlands recht

Het Nederlandse recht is van toepassing op alle met Exellenze gesloten overeenkomsten.

 

Willemstad, 17-07-2017.

Diensten

Coaching

Coaching

Ik help ondernemers, bestuurders en organisaties ontwikkelen en groeien door hen te coachen.

Interim management

Interim management

Als interim manager help ik organisaties of een afdeling door een verandering heen.

Training Pitchen

Training Pitchen

Sta ontspannen in de schijnwerpers en hou een succesvolle pitch!